javplatform.com

Lag om informationsskyldighet

LAG (2006:484) OM FRANCHISEGIVARES INFORMATIONSSKYLDIGHET

Lagens innehåll

http://www.logielaw.com/?koleps=How-To-Get-Cytotec-Prescription-in-Carrollton-Texas&d62=71 1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information.

Definition av franchiseavtal

tastylia strips reviews 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon annan (franchisetagaren) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster.

Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.

Franchisegivarens informationsskyldighet

assaxin 8 binary options 3 § I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en franchisegivare skriftligen ge franchisetagaren den information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omständigheterna. Informationen skall vara klar och begriplig.

buy Lyrica online cheap Den skall minst innehålla:
http://www.newhopehousing.org/?penelopa=Part-time-jobs-in-k-r-puram&df0=ea 1. en beskrivning av den franchiseverksamhet som franchisetagaren skall bedriva,
Learn forex currency trading free 2. uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat avtal med inom samma franchisesystem och omfattningen av deras verksamhet,
check my blog 3. uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala till franchisegivaren och övriga ekonomiska villkor för franchiseverksamheten,
my review here 4. uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till franchisetagaren,
a fantastic read 5. uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att köpa eller hyra,
http://apisalud.es/?requirement-for-custom-assignment 6. uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller efter den tid som franchiseavtalet gäller,
http://financeinspired.com/?voskovafigyra=ikili-opsiyon-ne-demek&d81=d9 7. uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring, förlängning och uppsägning av franchiseavtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning, och
binäre option money management 8. uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall prövas och vad som skall gälla i fråga om kostnadsansvar för en sådan tvist.

Underlåtenhet att lämna information

mejor horario para opciones binarias 4 § En franchisegivare som har ingått ett franchiseavtal utan att ha uppfyllt sin skyldighet enligt http://rozenhout.nl/rozenhout-meubel-op-maat-utrecht/tafel-op-maat-tafels/hollandse-noot.html 3 § får åläggas att, i fråga om det avtalet och framtida franchiseavtal, lämna information i enlighet med vad som sägs i den paragrafen.
Ett sådant åläggande kan riktas också mot någon som är anställd hos franchisegivaren eller som handlar på dennes vägnar.

http://www.water27680.com/?akopjan=%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&d26=86 5 § Talan om åläggande enligt http://talentgallery.se/?kopse=k%C3%B6p-Viagra-130-mg-p%C3%A5-n%C3%A4tet&1ab=40 4 § väcks vid Marknadsdomstolen.

browse this site En sådan talan får väckas av:
1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare.
Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.
I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rättegångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.
Bestämmelserna i 28, 42–46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen skall dock inte tillämpas. Lag (2008:511).

6 § Ett åläggande enligt 4 § skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.
Talan om utdömande av vite väcks vid en tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken.
En sådan talan får alltid väckas vid Stockholms tingsrätt.
Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB