Etiska regler

Dessa Etiska Regler, som antagits av Svenska Franchiseföreningen att gälla från och med 1994, är en integrerad del av medlemsåtagande emot föreningen. Medlem är alltså skyldig att följa dessa och är likaså skyldig att följa föreningens i stadgeenlig ordning fattade beslut i etiska frågor samt att noggrant iakttaga sådana anvisningar som kan komma att framgå av beslut fattade i föreningens Etiska Nämnd.
Ladda ner de hem som PDF.

1. Definition av franchising

Franchising är ett system för marknadsföring av varor och/eller tjänster och/eller teknologi, som grundas på ett nära och fortlöpande samarbete mellan företag som är juridiskt och ekonomiskt separata och oberoende, franchisegivarens och dennes individuella franchisetagare, genom vilken franchisegivaren tillförsäkrar franchisetagaren rätten, och ålägger denne skyldigheten, att utöva verksamhet enligt givarens koncept.

Denna berättigar och förpliktar franchisetagaren att, mot en direkt eller indirekt ersättning, använda franchisegivarens namn och/eller varumärke, know-how, affärsmetoder och teknik, arbetssätt och andra rättigheter som har industriellt eller immateriellt rättskydd, med stöd av en fortlöpande överföring av kommersiellt och tekniskt bistånd, inom ramen för och för den tid som enges i ett skriftligt avtal, slutet mellan parterna för detta ändamål.

2.1. Know-how

En samlad icke-patentskyddad praktisk information som är resultatet av franchisegivarens erfarenhet och provning och som är hemlig, substantiell och identifierad.

2.2. Hemlig

Att ifrågavarande know-how i sin helhet eller beträffande den exakta utformningen och sammansättningen av dess delar inte är allmänt känt eller tillgängligt; detta skall inte tolkas i den inskränkta betydelsen att varje enskild beståndsdel av detta know-how är fullständigt okänd eller oåtkomlig utanför franchisegivarens verksamhet.

2.3. Substantiell

Att ifrågavarande know-how omfattar information som är av betydelse för försäljningen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till slutanvändare och särskilt för presentationen av varor för försäljning, bearbetningen av varor i samband med tillhandhållandet av tjänster, metoder för kundbetjäning samt administration och förvaltning av finanserna.
Ifrågavarande know-how skall vara till nytta för franchisetagaren genom att vid tidpunkten för avtalets ingående göra det möjligt att förbättra franchisetagarens konkurrensläge, särskilt genom att förbättra hans prestation eller genom att hjälpa honom att inträda på en ny marknad.

2.4. Identifierad

Att ifrågavarande know-how skall bedrivas på ett sätt som är tillräckligt uttömmande för att göra det möjligt att kontrollera att det uppfyller kriterierna för att vara hemlig och substantiell; beskrivningen av ifrågavarande know-how kan antingen tas in i franchiseavtalet eller i ett särskilt dokument eller antecknas i någon annan lämplig form.
affärsmetoder och teknik, arbetssätt och andra rättigheter som har industriellt eller immateriellt rättsskydd, med stöd av en fortlöpande överföring av kommersiellt och tekniskt bistånd, inom ramen för och för den tid som anges i ett skriftligt avtal, slutet mellan parterna för detta ändamål.

3. Ledande principer

Franchisegivaren är den som startat franchisesystemet, bestående av denne och dennes olika franchisetagare, och skyddar det på lång sikt.

4. Franchisegivarens skyldigheter

Franchisegivaren skall:
-Ha drivit ett affärskoncept med framgång en skälig tid och i minst en pilotenhet före systemets start;
-Äga eller ha den lagliga rätten att använda systemets alla varukännetecken och andra utmärkande drag;
-Ge franchisetagaren introduktionsutbildning samt fortlöpande kommersiellt och/eller tekniskt bistånd under avtalets hela livstid.
 

5. Franchisetagarens förpliktelser

Franchisetagaren skall:
-Ägna sin kraft åt den franchiserade verksamhetens framgång och åt upprätthållandet av systemets gemensamma identitet och anseende;
-Förse franchisegivaren med verifierbara operativa data till underlättande av resultatkontroll och med ekonomisk rapportering nödvändig för effektiv styrhjälp samt tillåta franchisegivaren och/eller dennes representanter att få tillträde till franchisetagarens lokaler och böcker på begäran av franchisegivaren och på rimliga tider;
-Inte för tredje part avslöja något av den know-how som erhållits från franchisegivaren, vare sig under avtalets giltighetstid eller därefter.

6. Parternas fortlöpande förpliktelser

Parterna skall vara ärliga i alla förhandlingar med varandra. Franchisegivaren skall underrätta franchisetagaren skriftligen om varje kontraktsbrott och, där så kan fordras, ge denne rimlig möjlighet att rätta felet. Parterna skall behandla klagomål, reklamationer och tvister med öppenhet och god vilja, genom ärlig och skälig direkt kommunikation och förhandling.


Rekrytering, annonsering och information

1. Annonsering

Annonsering för rekrytering av franchisetagare får inte innehålla dubbeltydiga eller vilseledande påståenden.

2. Material

Allt material som används för att rekrytera franchisetagare, som innehåller direkt eller indirekt hänvisning till möjliga framtida resultat, siffror eller förtjänster som franchisetagaren kan påräkna, skall vara objektiva och får inte vara vilseledande.

3. Tydlighet

För att en blivande franchisetagare skall kunna ingå ett bindande avtal fullt informerad måste denne inom skälig tid innan avtalet skrivs under ha erhållit dels en kopia av dessa Etiska Regler, dels en utförlig och korrekt skriftlig information om förhållandet mellan parterna.

4. Förkontrakt

Innan ett sådant kontrakt skrivs under skall tagarkandidaten få skriftlig information om kontraktets syfte och om varje ersättning som franchisegivaren kan kräva för att täcka sina kostnader under och i anslutning till den förkontraktuella fasen; om ett franchiseavtal kommer till stånd skall sådan ersättning återbetalas av franchisegivaren eller räknas av mot eventuell inträdesavgift; förkontraktet skall gälla en bestämd tid och inkludera regler om dess avslutande; franchisegivaren kan ha med regler om förbud mot konkurrens och om sekretess för att skydda sin know-how och identitet.

5. Val av franchisetagare

Franchisegivaren får välja och godkänna som franchisetagare endast den som efter rimlig undersökning kan antagas ha det kunnande, den utbildning, de personliga kvalitéer och ekonomiska resurser som krävs för att driva den franchiserade verksamheten.

6.1. Franchiseavtalet

Franchiseavtalet skall överensstämma med inhemsk lag, europeisk lag, dessa Etiska Regler och med varje nationellt tillägg till dessa.

6.2. Upprätthålla

Avtalet skall uttrycka franchisesystemets alla medlemmars intresse av att skydda franchisegivarens industriella och intellektuella rättigheter och upprätthålla systemets gemensamma identitet och anseende. Alla avtal och hithörande överenskommelser skall vara skrivna på, eller av en auktoriserad översättare översatta till, det officiella språket i franchisetagarens hemland. Undertecknade avtal skall utan dröjsmål överlämnas till franchisetagaren.

6.3. Klartext

Franchiseavtalet skall i klartext ange parternas åtaganden och ansvar och alla andra viktiga regler för parternas förhållande till varandra.

6.4. Villkoren

De väsentliga villkoren för avtalet innefattar minst regler om följande:

 • Franchisegivarens rättigheter.
 • Franchisetagarens rättigheter.
 • De varor och/eller tjänster som franchisetagaren skall erhålla.
 • Franchisegivarens åtaganden.
 • Franchisetagarens åtaganden.
 • Franchisetagarens betalningsvillkor.
 • Avtalets giltighetstid.
 • Vilken skall vara tillräckligt lång för att ge franchisetagaren möjlighet till avskrivning av den investering som är specifik för franchisen.
 • Villkoren för förlängning av avtalet.
 • Villkoren för försäljning eller annan transfer av franchisen och franchisegivarens eventuella rätt vid sådan.
 • Villkoren för franchisetagarens användande av franchisegivarens kännetecken, varumärken, butiksutstyrsel, logo eller andra tecken för identifiering.
 • Franchisegivarens rätt att anpassa systemet till nya eller ändrade metoder.
 • Villkoren för avslutande av avtalet.
 • Villkoren för omedelbart återlämnande av all materiell och immateriell egendom till franchisegivaren eller annan ägare i händelse av avtalets upphörande.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB