Meny Stäng

Checklista inför franchiseavtalet

OBSERVERA! DENNA CHECKLISTA UTGÖR INGET ANNAT ÄN EN KONTROLL AV ATT DET MESTA SOM BÖR REGLERAS MELLAN FRANCHISEGIVARE OCH FRANCHISETAGARE VERKLIGEN HAR BEAKTATS. MED HÄNSYN TILL DEN VIKT AVTALET HAR I RELATIONEN MELLAN PARTERNA , BÖR AVTALET UPPRÄTTAS AV EN FRANCHISEKUNNIG ADVOKAT.
1. Inledning
-vilka är avtalsparterna
-vad är syftet med samarbetet enligt detta
-avtal varför samarbete på franchisebasis

2. Rättigheten
-vad är det för rättighet franchisetagaren får
-inom vilket område får man rättigheter
-på exklusiv eller delad basis

3. Skyldigheter för franchisegivaren
-FG skall överföra knowhow
-FG skall ge löpande support
-FG skall vaka över kvaliteten

4. Skyldigheter för franchisetagaren
-FT skall driva enhet enligt givna regler
-FT skall ha viss given organisation
-FT skall betala för rättigheten

5. Förbindelser
-lojalitet, sekretess och konkurrensförbud
-motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos FT

6. Förhållandet till tredje man
-FG och FT är oberoende från varandra
-ingen har fullmakt för den andre
-markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd

7. Gemensam identitet
-skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra kännetecken ägs av FG
-FT skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten

8. Konfidentiell handbok och information
-handboken är franchisenätets hjärta
-handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter
-även annan information inom nätet är konfidentiell

9. Utveckling
-utan utveckling stannar varje system
-båda parter skall bidra till utveckling
-FG skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen

10. Marknadsföring
-marknadsföring bör ske centralt som i storföretag
-lokala avvikelser bör granskas av FG
-policy bör utarbetas (inkl internetpolicy

11. Ekonomi och administration
-enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik
-FG har rätt att granska FT:s ekonomi
-FT har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer)

12. Avgifter
-inträdesavgift
-serviceavgift
-marknadsföringsavgift
-transferavgift

13. Överlåtelse av rättigheter
-rätt för FG att överlåta med skydd för FT
-rätt för FT att överlåta efter godkännande av FG
-ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising

14. Avtalets förtida upphörande
-minimiåtaganden
-avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc.
-dödsfall eller långvarig sjukdom

15. Regler efter avtalets upphörande
-avidentifiering
-återköpsrätt för FG avseende varor
-fortsatt lojalitet och sekretess
-konkurrensförbud max 1 år

16. Tolkningsdata
-tillägg och förändringar
-hela avtalet
-force majeure

17. Avtalstid
-normalt 3 eller 5 år
-ev förlängningsoption

18. Tvistelösning
-allmän domstol eller skiljenämnd

19. Avslutning
-ge tid för överläggning med sakkunskap
-cooling off-period

20. Bilagor
-marknadsområde
-profilanvisningar
-handboken

  • 1999 SVensk Franchise & Advokat Anders Fernlund