En bättre företagsskola än att starta eget genom en seriöst franchise finns knappast.

Franchisegivare

Franchisegivare syftar på ett företag som skapat ett framgångsrikt affärskoncept eller som förvärvat rättigheterna till ett sådant via licens eller på annat sätt. Företaget förfogar över de immaterialrätter, främst de varumärken som är knutna till verksamheten och upplåter dessa till en fristående företagare mot ersättning.

Den blivande franchisegivaren kan vara ett relativt nystartat företag som efter att ha drivit en eller ett par framgångsrika egna driftsenheter (filialer) något eller några år vill expandera verksamheten geografiskt med hjälp av franchising. Det kan också handla om företag som sedan länge driver ett större antal filialenheter och som önskar antingen konvertera vissa enheter till franchising eller expandera verksamheten på detta sätt. Det kan även handla om företag som vill förändra mer eller mindre lösligt sammanhålla återförsäljarkedjor till mera kraftfullt sammanhållna organisationsstrukturer.

Slutligen kan det handla om någon kedjecentral som representerar frivilligt samverkande driftsenheter (detaljistkooperativ) som önskar omvandla kedjan till franchising.

Exempel på uppgifter som åligger franchisegivaren:

 • Söka efter nya (och bättre) leverantörer.
 • Hålla sortimentet aktuellt.
 • Sköta om reklam på riksplanet: tidningar, mässor, etc.
 • Ta fram, utge och sprida kataloger.
 • Ha centralt lager (för snabba leveranser).
 • Informera och utbilda franchisetagaren och personalen.
 • Kontinuerlig överföring av know-how.

Franchisetagare

Någon bättre företagsskola eller något bättre sätt att starta ett eget företag än med hjälp av ett seriöst franchiseföretag finns knappast. Den nye företagaren får med köpet av en franchise ett utprovat och färdigt affärskoncept där det finns fungerande marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar, administrativa rutiner, system för ekonomirutiner, utbildning och handledning.

Är all franchise bra?
En blivande franchisetagare måste ta ställning till om det franchisekoncept man är intresserad av verkligen är bra. Alla franchisekoncept är nämligen inte bra, lika lite som att alla produkter, lokaler och anställda inte är bra. Du måste utvärdera även en franchise. De företag som är fullvärdiga medlemmar i Svenska Franchise Föreningen har förbundit sig till att följa de europeiska etiska reglerna som Svenska Franchise Föreningens styrelse utgår ifrån i sin granskning.

Vill du bli franchisetagare?
Franchise är en företagsform som växer allt mer i Sverige. Vi tror att det beror på att franchise, på ett unikt sätt, kombinerar balansen mellan friheten att vara egen företagare och tryggheten att jobba med en beprövad affärsidé.

Att vara franchisetagare innebär att du driver ditt eget företag, precis som vilken annan företagare som helst, men att du samtidigt har stöd i utbildning, marknadsföring, produktutveckling och annan support från din franchisegivare. För detta betalar du en avgift som varierar mellan de olika kedjorna. Gemensamt är dock att både du och franchisegivaren alltid är intresserade av att ditt företagande skall bli så framgångsrikt som möjligt.

Exempel på uppgifter som åligger franchisetagaren är:

 • Sköta om kundkontakter och försäljning.
 • Skapa en atmosfär som är gynsam för försäljningen.
 • Välja lämpliga medarbetare.
 • Disponera över ett tillräckligt och välsorterat lager.
 • Leda verksamheten effektivt.

För de som väljer att bygga en franchisekedja finns ofta följande argument:

Lägre kapitalbehov. Franchisetagaren gör i allmänhet investeringarna i nya enheter.

Bevisad lönsam affärsidé. Man vet helt enkelt att om man driver verksamheten rätt så finns det en lönsamhet

Nyckelfärdigt företag. Hela verksamheten är redan klar med sortiment, marknadsföring, etc.

Support från franchisegivaren. Utbildning, coaching och rådgivning om hur man ska driva verksamheten i företaget.

Högre effektivitet. I en kedja tar man del av inköpspriser, kundavtal, marknadsföring etc. som den enskilda företagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.

Stordriftsfördelar. Kollegor som gör samma sak. Man är inte ensam utan ingår i en grupp med företagare som blir ens kollegor.