Meny Stäng

Medling

Vill du veta mer eller använda dig av medling genom Svensk Franchise, kontakta oss på kontoret så hjälper vi till.

Medlingsregler – Svensk Franchise Förslag till Tilläggsavtal om Medling

 

Svensk Franchise som medlemsorganisation verkar aktivt för att tvister mellan en franchisegivare och en franchisetagare skall lösas genom en frivillig överenskommelse. Som ett led i denna strävan har Svensk Franchise antagit dessa regler att gälla för de franchisesystem som är medlemmar i Svensk Franchise.

Franchisegivare och franchisetagare kan antingen hänvisa till dessa regler genom uttrycklig föreskrift i sitt franchiseavtal eller så kan tvistande parter – sedan tvist har uppkommit – vända sig till Svensk Franchise med en begäran om att medling enligt dessa regler skall ske. Om medling enligt dessa regler är inskrivet i franchiseavtalet, får tvistlösning i annan form, såsom hos domstol eller genom skiljeförfarande ej ske förrän medlingen enligt dessa regler har avslutats.

Deltagande i medling enligt dessa regler är frivilligt och bygger på att såväl franchisegivare som franchisetagare är ense om att tillämpa reglerna. Också sedan bägge parter har lämnat sitt initiala samtycke till medling med tillämpning av dessa regler, kan parterna, eller en av dem, när som helst avbryta den påbörjade medlingen.

Avgiften för medling genom Svensk Franchise är 55 000 kr, där vardera part erlägger 27 500 kr

Vill du veta mer eller använda dig av medling genom Svensk Franchise, kontakta oss på kontoret så hjälper vi till.
info@svenskfranchise.se