Meny Stäng

Legal Council, 24 september

 Vi samlas för att tala om utvecklingen av franchise och trender ur ett juridiskt perspektiv.

 

Kommersiella Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler förekommer i alla franchiseavtal och det är relativt vanligt med vitestvister eller säkerhetsåtgärder i anledning av överträdelser av konkurrensklausuler.

Vi har bjudit in advokat Henrik Bengtsson och advokat Karin Roberts vid Advokatfirman Delphi i Stockholm som kommer att gå igenom rättspraxis rörande kommersiella konkurrensklausuler (d v s konkurrensklausuler mellan näringsidkare). Vid seminariet behandlas bl a följande frågor:

  • Typiska invändningar i tvister om konkurrensklausuler
  • Tolkningsprinciper
  • Vad är en överträdelse av en konkurrensklausul?
  • Vite – exklusiv påföljd eller inte?
  • Säkerhetsåtgärder vid överträdelser av konkurrensklausuler
  • Åsidosättande eller jämkning av konkurrensklausuler enligt 38 § avtalslagen
  • Jämkning av avtalsviten i konkurrensklausuler enligt 36 § avtalslagen
  • Kringgående av konkurrensklausuler
  • Bevisbördefrågor
  • Överväganden vid formuleringen av konkurrensklausuler

Den 24 september
kl 12:00 – ca 13:30
Svensk Franchise
Kungsgatan 71, Stockholm

VÄLKOMMEN att anmäla ditt deltagande genom att maila till frida@svenskfranchise.se

Henrik Bengtsson

Advokat Henrik Bengtsson är partner vid Delphi i Stockholm och processar immaterialrättsintrång, marknadsrätt, konkurrensklausuler och angrepp på företagshemligheter. Han har varit expert i utredningarna om översyn av FHL och implementeringen av direktivet om företagshemligheter och är medförfattare till Karnov-upplagan av Fahlbecks Lagen om företagshemligheter som också innefattar konkurrensklausuler. Henrik doktorerar vid sidan av advokatverksamheten vid Stockholms universitet på en avhandling med arbetstiteln Proportionalitetsprincipen – en undersökning av dess tillämpning inom immaterialrättens bevisanskaffnings- och sanktionssystem.

Karin Roberts

är specialiserad inom konkurrensrätt och har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Karin bistår regelbundet klienter i kartellutredningar, gryningsräder, koncentrationsprövningar och compliance frågor. Som en del av Delphis Life Science grupp bistår hon ofta klienter i frågor som rör läkemedelsbranschen. Karin Roberts har, från sin tid som biträdande chef över enheten för offentligt/privat på Konkurrensverket, särskild erfarenhet av offentlig sektor och kan bidra med specialiserad rådgivning i ärenden med en offentligrättslig anknytning. Karin bistår klienter i alla slags regulatoriska ärenden.

Karin är vidare en van föreläsare och har anlitats vid en rad olika seminarier som talare och även som moderator, både i Sverige och utomlands.