Vi verkar aktivt för att lösa tvister mellan franchisegivare och franchisetagare genom en frivillig överenskommelse.

Medling

Svenska Franchise Föreningen som medlemsorganisation verkar aktivt för att tvister mellan en franchisegivare och en franchisetagare skall lösas genom en frivillig överenskommelse. Som ett led i denna strävan har Svenska Franchise Föreningen antagit dessa regler att gälla för de franchisesystem som är medlemmar i föreningen.

Franchisegivare och franchisetagare kan antingen hänvisa till dessa regler genom uttrycklig föreskrift i sitt franchiseavtal eller så kan tvistande parter – sedan tvist har uppkommit – vända sig till Svenska Franchise Föreningen med en begäran om att medling enligt dessa regler skall ske. Om medling enligt dessa regler är inskrivet i franchiseavtalet, får tvistlösning i annan form, såsom hos domstol eller genom skiljeförfarande ej ske förrän medlingen enligt dessa regler har avslutats.

Deltagande i medling enligt dessa regler är frivilligt och bygger på att såväl franchisegivare som franchisetagare är ense om att tillämpa reglerna. Också sedan bägge parter har lämnat sitt initiala samtycke till medling med tillämpning av dessa regler, kan parterna, eller en av dem, när som helst avbryta den påbörjade medlingen.

Avgiften för medling genom Svenska Franchise Föreningen är 55 000 kr, där vardera part erlägger 27 500 kr.

Vill du veta mer eller använda dig av medling genom Svenska Franchise Föreningen, kontakta oss på kansliet så hjälper vi till.