Framtidstron inom Svensk Franchise

Svenska franchiseföretag ser ljust på framtiden

Framtidstron fortsätter att vara övervägande positiv bland svenska franchiseföretag. Det visar en ny undersökning från HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut). Andelen företag som ser positivt på framtiden är idag 57 procentenheter större än andelen franchiseföretag som är pessimistiska. Det innebär en minskning med fyra procentenheter jämfört med undersökningen i höstas. – Det är positivt att framtidstron är fortsatt hög bland Sveriges franchiseföretag. Den marginella minskningen förklaras av att branschen inte bedömer att nyanställningarna kommer att öka i samma höga takt framöver, säger Johan Martinsson, vd för branschens intresseorganisation Svensk Franchise.

Franchisebarometern baseras på det sammanvägda resultatet av fyra enkätfrågor beträffande svenska franchisegivares syn på omsättnings- och sysselsättningsutvecklingen i det egna företaget och i branschen som helhet.

– Jag noterar även en ökad optimism avseende såväl branschens som det egna företagets omsättning i framtiden. Hela 81 procent tror att det egna företagets omsättning kommer att öka. För branschen som helhet är siffran 76 procent.

Franchisebarometern har även undersökt andelen unga medarbetare i företagen samt i vilken utsträckning som svenska franchiseföretag prioriterar digitala kanaler i sin marknadsföring jämfört med mer traditionella kanaler.

– Vi vet att franchiseföretag har en relativt stor andel unga medarbetare och att de erbjuder många ungdomar en första möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det bekräftas också av undersökningen som visar att 26 procent av företagens anställda är yngre än 26 år. Även när det gäller användandet av digitala kanaler skiljer sig franchiseföretagen från mängden. Hela 41 procent av marknadsföringsbudgeten används för digital marknadsföring. För andra företag är den siffran knappt 30 procent.

Enligt HUI Research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 260 miljarder kronor jämfört med 245 miljarder år 2015. År 2014 var omsättningen 227 miljarder kronor. Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag beräknas öka under 2016. Enligt prognoserna från HUI Research kommer 138 000 personer vara anställda jämfört med 132 000 personer år 2015.

– Franchise som företagsform fortsätter att växa och står för en viktig och väsentlig del av Sveriges ekonomi och av den totala sysselsättningen i landet. Jag tror att framgången beror på att franchising kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare. På senare tid har vi även sett franchiseföretag växa fram inom en rad nya branscher, framförallt inom tjänstesektorn och inom vård och omsorg, säger Johan Martinsson.

Läs hela pressmeddelandet i PDF format genom att klicka på länken.
Framtidstro

För mer information:
Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se

www.svenskfranchise.se

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Tagged under:

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB