Meny Stäng

Råd till Franchisegivare

Du som funderar på att bli franchisegivare bör tänka igenom följande:

 

ÄR DET ETT HÅLLBART AFFÄRSKONCEPT SOM BILDAR UTGÅNGSPUNKTEN FÖR FRANCHISERINGEN?
Går det att få lönsamhet i verksamheten med de förutsättningar som finns idag? Svaret får man vid en kritisk ekonomisk analys av de egna driftsenheterna. Hela finansieringskostnaden måste finnas med i kalkylen. Detta betyder bl.a. marknadsmässiga räntor på kapitalet och realistiska avskrivningstider på alla investeringar. Personalkostnader och administration måste vara med till fullt värde. Det duger inte att i kalkylerna i förväg inteckna franchisetagarens fritid och förräntning på eget satsat kapital.
KAN MAN MULTIPLICERA AFFÄRSKONCEPTET?
Kan man överföra det till en annan plats och andra personer utan att det tappar identitet och styrka?Med andra ord är kunskapsinnehållet rörande servicen och/eller produkterna så enkelt och genomarbetat att det går att överföra under en rimlig utbildnings- och inkörningstid?
FINNS DET MARKNAD FÖR AFFÄRSKONCEPTET PÅ DE TILLTÄNKTA PLATSERNA?
Hur stort upptagningsområde i personer eller företag eller köpkraft och allmänna förutsättningar behövs? Hur är det med infrastrukturer, köpmönster, konkurrens etc?
FINNS DET TILLRÄCKLIGT OMFATTANDE DOKUMENTATION?
Finns det handböcker, instruktioner, rutiner, dataprogramvaror etc. för att franchisetagare skall kunna få fungerande drifts- och rapportsystem?
FINNS RESURSER OCH KUNSKAPER?
Har företaget resurser och kunskaper för att på ett ansvarsfullt sätt rekrytera franchisetagare, utbilda dem till fungerande företag och delta i uppstartsfasen för varje ny enhet?
VAD ÄR DET DÅ SOM BESTÄMMER OM MAN BÖR HA EN FRANCHISE ELLER EN FILIAL?
I stort sett alla franchiseföretag har ett större eller mindre antal egna filialer vid sidan av sina franchisetagare.
TÄNK IGENOM GEOGRAFISKA SAMBAND
Ofta finner man att franchisegivaren vill samla sina filialer till geografiskt sammanhängande regioner. Gärna med en preferens till att de finns i närheten av huvudkontoret och/eller i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vissa särskilda fördelar följer av detta som att samordning av reklam, mediakostnader, insatser av personalresurser m m underlättas. Vidare är det mindre praktiskt för givaren att ha filialer utspridda över stora geografiska avstånd p g a. höga reskostnader eller i mindre marknadsområden där resultatspotentialen ofta kan vara mindre.
HUR ÄR TILLGÅNGEN PÅ KAPITAL?
En egen filial innebär alltid en investering dels i själva driftsenhetens inredning, utrustning, varulager, kundfordringar eller vad det nu kan vara, dels och ofta viktigast i form av driftsunderskott under uppstartstiden. Franchisegivaren kanske inte förfogar över dessa investeringsmedel och av denna anledning väljer att låta franchisetagaren stå för dem.
OPERATIVA RESURSER?
Att driva egna filialer kräver mera av operativa resurser från franchisegivarens HK än att styra och leda franchiserade enheter. Skillnaden ligger i själva kraven på personalledning och i den administration som måste finnas för verksamhetens redovisning, lönerutiner etc.
TILLGÅNG PÅ PASSANDE FRANCHISETAGARE
Frågan om en ny etablerad enhet kommer att drivas som filial eller franchise styrs ofta av tillgången av passande franchisetagare. Inom branscher som exempelvis detaljhandel, där läget spelar en stor roll för verksamhetens framgång styrs etableringstakten många gånger av tillgången på goda affärslägen.När ett bra affärsläge dyker upp måste man slå till. Saknar man då en lämplig franchisetagare kan enheten öppnas i egen regi för att eventuellt överlåtas till en franchisetagare vid senare tillfälle.
HUR SER ETANLERINGSPLANEN UT?
Man bör följa en geografisk prioritetslista vid expansionen för att nå bra resultat. Grundregeln är att växa i ringar kring HK så att man har god närhet till enheterna och bl.a. kan samla resurserna marknadsmässigt och personalresursmässigt.
VAD ÄR MARKNADSPOTENTIALEN?
De tre storstäderna i Sverige kommer ofta upp med hög prioritet om man önskar bli rikstäckande. Därefter kommer övriga större städer och så vidare nedåt i marknadspotential.
HUR MÅNGA NYA DRIFTSENHETER PER ÅR?
Erfarenhetsmässigt klarar man bara av att starta ett visst antal nya driftsenheter per år. Skall man säkerställa att de nya driftsenheterna får rimliga möjligheter att lyckas måste tillräckliga personella och finansiella resurser sättas in. Det går inte att hasta över marknadsundersökningar, urvalsprocesser, utbildningar, starthjälp etc.
ATT VÄLJA FRANCHISETAGARE
Det är ett mycket stort ansvar man tar på sig som franchisegivare när man väljer den eller de personer som skall driva franchisen. Valet är svårt att ångra eftersom den valda personens investeringarna i tid, engagemang och finansiella åtaganden snabbt blir mycket stort. Den största möda måste därför läggas vid detta val.
HUR SER KRAVPROFILEN UT?
Gör en så noggrann kravprofil som möjligt beträffande de egenskaper och resurser som franchisetagaren skall ha. Se till att kravprofilen ständigt uppgraderas vartefter nya erfarenheter görs.Sök aktivt Se till att annonsering och eventuellt andra former av rekryteringsaktiviteter blir kraftfulla. Ju fler kandidater att välja på och ju bättre annonserna speglar kravprofilen, desto bättre urval bör man få. Kom ihåg! Välj själv din samarbetspartner – bli inte vald.
TAG PROFESSIONELL HJÄLP VID REKRYTERINGEN
Valet av franchisetagare och inte minst franchisetagarens val av dig är av största vikt för franchisegivaren och kanske av livsavgörande betydelse för franchisetagaren. Denne har inte samma möjligheter som du att bedöma sin egen lämplighet för den tilltänkta verksamheten, ansvaret vilar tungt på dig! Tag därför gärna hjälp av professionella resurser på just detta område eftersom erfarenhetsmässigt franchisegivaren tenderar att vara en aning för optimistisk i sin grundsyn på människors förmåga att kunna sköta den aktuella franchisen. Tänk gärna igenom “Worst case” och fundera på dess konsekvenser. Det är i regel franchisegivaren som får stå för de huvudsakliga kostnaderna för misslyckanden.
URVALSKOMMITÉ
Eftersom kvaliteten på rekryteringen är av så central betydelse för organisationens framgångsrika utveckling får besluten inte tas på den operativa nivån utan måste tas av en urvalskommitté där VD skall ingå.

Det finns inga enkla trix eller genvägar till framgång, den kommer ur hårt arbete. Bli lite bättre varje dag, var långsiktig och håll dig till din profil.  Affärsidén är basen för framgång.