Här är en checklista på det du bör inkludera i franchiseavtalet.

Checklista för franchiseavtalet

Observera att denna checklista inte utgör annat än en kontroll av att det mesta som regleras mellan franchisegivare och franchisetagare verkligen har beaktats. Med hänsyn till den vikt avtalet har, i relation mellan parterna, bör avtalet upprättas av en franchisekunnig advokat.

Med ”FG” avses franchisegivare och ”FT” avses franchisetagare.

 

1. Inledning

 • Vilka är avtalsparterna?
 • Vad är syftet med samarbetet enligt detta?
 • Avtal varför samarbete på franchisebasis

 

2. Rättigheten

 • FG skall överföra ”know how”
 • FG skall ge löpande support
 • FG skall vaka över kvaliteten

 

3. Skyldigheter för franchisegivaren

 • FG skall överföra ”know how”
 • FG skall ge löpande support
 • FG skall vaka över kvaliteten

 

4. Skyldigheter för franchisetagaren

 • FT skall driva enhet enligt givna regler
 • FT skall ha viss given organisation
 • FT skall betala för rättigheten

 

5. Förbindelser

 • Lojalitet, sekretess och konkurrensförbud
 • Motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos FT

 

6. Förhållandet till tredje man

 • FG och FT är oberoende från varandra
 • Ingen har fullmakt för den andre
 • Markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd

 

7. Gemensam identitet

 • Skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra kännetecken ägs av FG
 • FT skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten

 

8. Konfidentiell handbok och information

 • Handboken är franchisenätets hjärta
 • Handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter
 • Även annan information inom nätet är konfidentiell

 

9. Utveckling

 • Utan utveckling stannar varje system
 • Båda parter skall bidra till utveckling
 • FG skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen

 

10. Marknadsföring

 • Marknadsföring bör ske centralt som i storföretag
 • Lokala avvikelser bör granskas av FG
 • Policy bör utarbetas (inkl. internetpolicy)

 

11. Ekonomi och administration

 • Enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik
 • FG har rätt att granska FT:s ekonomi
 • FT har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer)

 

12. Avgifter

 • Inträdesavgift
 • Serviceavgift
 • Marknadsföringsavgift
 • Transferavgift

 

13. Överlåtelse av rättigheter

 • Rätt för FG att överlåta med skydd för FT
 • Rätt för FT att överlåta efter godkännande av FG
 • Ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising

 

14. Avtalets förtida upphörande

 • Minimiåtaganden
 • Avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc.
 • Dödsfall eller långvarig sjukdom

 

15. Regler efter avtalets upphörande

 • Avidentifiering
 • Återköpsrätt för FG avseende varor
 • Fortsatt lojalitet och sekretess
 • Konkurrensförbud max 1 år

 

16. Tolkningsdata-tillägg och förändringar

 • Hela avtalet
 • Force majeure

 

17. Avtalstid

 • Normalt 3 eller 5 år
 • Ev. förlängningsoption

 

18. Avslutning

 • Ge tid för överläggning med sakkunskap
 • ”Cooling-off”-period

 

19. Bilagor

 • Marknadsområde
 • Profilanvisningar
 • Handboken

 

© Advokat Anders Fernlund och Svenska Franchise Föreningen