Våra etiska regler antogs 1994 och ska följas av samtliga fullvärdiga medlemmar.

Etiska regler för franchising i Europa

I inledningen fastställs ändamålet med de etiska reglerna för franchising i Europa som medlemsorganisationer inom EFF (European Franchise Federation) ska tillämpa i sina respektive länder.

De etiska reglerna för franchising i Europa (”Koden”) är en samling viktiga bestämmelser för hur förhållandet ska regleras mellan en franchisegivare och dess franchisetagare, som utövar verksamhet tillsammans inom ramarna för ett franchisenätverk. De övergripande etiska reglerna som utgör grunden i dessa bestämmelser är lojalitet, d.v.s. ett förhållande mellan franchisegivare och franchisetagare som grundar sig på rättvisa och öppenhet som är egenskaper som bidrar till förtroendet i förhållandet.

Koden ska tillämpas på alla stadier i franchiseförhållandet, d.v.s. såväl innan avtalet sluts, under avtalets genomförande som efter att avtalet har upphört.

Koden är franchisebranschens självregleringsregler som finns tillgängliga för alla aktörer inom franchisebranschen i Europa för att de ska kunna få allmän vägledning på området.

Kodens principer är entydiga och strider inte mot nationella lagar och grundläggande rättigheter inom EU. Den fortlöpande målsättningen med reglerna bidrar till att bygga upp en effektivare struktur för franchisebranschen.

Koden utgör fundamentet i verksamheten som EFF:s nationella franchiseorganisationers medlemmar bedriver. Organisationernas respektive medlemsregler, ackreditering samt disciplinära åtgärder måste vara förenliga med standarderna i Koden. Koden i sin helhet är bindande för alla medlemmar i EFF såväl som deras respektive medlemskap. Koden godkänns av alla medlemsorganisationer i EFF och varje organisation åtar sig att främja reglerna, tolka dem och tillämpa dem i sina respektive länder. Varje organisation ansvarar för att säkerställa att Koden är tillgänglig, särskilt för alla som vill komma in i franchisebranschen.

Nationella franchiseorganisationer som är medlemmar i EFF har möjlighet att göra ett nationellt tillägg och/eller en tolkning av Koden, såvida tillägget eller tolkningen inte avviker från reglerna eller leder till att Koden misstolkas.

EFF representerar franchisebranschen i sin helhet vilket, från ett fleraktörsperspektiv sett, innebär att organisationen representerar franchisenätverkens intressen, inkluderat franchisegivares och franchisetagares intressen gentemot offentliga myndigheter, civilsamhället och konsumenter.

Koden skapades ursprungligen 1972 av viktiga aktörer i Europa som var medlemmar i de organisationer som grundade EFF. Koden återspeglar europeiska franchisegivares och franchisetagares erfarenheter av gott uppförande. Koden sågs över 1992 för att återspegla utvecklingen av franchising på marknaden och uppfylla kraven i samband med utvecklingen av EU:s lagstiftning.

Koden uppdaterades 2016 för att införliva ytterligare bestämmelser som återspeglar franchisegivares och franchisetagares fortsatta erfarenheter på marknaderna i medlemsorganisationernas länder och för att uppfylla Europeiska kommissionens rekommendationer i frågor som rör självreglering. Koden är ett levande dokument. Omarbetningarna är fortlöpande och återkommande för att Koden alltid ska vara relevant för en bransch i ständig utveckling.

EFF anser att effektiv självreglering är det bäst anpassade och mest flexibla sättet att reglera den europeiska franchisebranschen, vilket även intygas av EFF:s 40 år långa erfarenhet i egenskap av den enda rösten för europeisk franchising. Det är utifrån dessa grunder som franchising har bidragit till att främja självständigt företagande i stor utsträckning, särskilt när det gäller utvecklingen av små och medelstora företag, moderniserad handel samt arbetstillfällen som uppkommer i samband med franchising på den europeiska marknaden.

EFF är en organisation utan vinstsyfte som grundades 1972. Organisationen är registrerad i Bryssel i Belgien där den har ett permanent sekretariat. EFF:s medlemmar utgörs av enskilda ackrediterade nationella franchiseorganisationer från länder som omfattas av de geografiska och institutionella villkoren i EFF:s stadgar.

EFF:s viktigaste uppgift är att främja införandet av Koden för att klanderfri och etisk franchising ska kunna utvecklas inom EU.