VBER

Till samtliga medlemmar inom Svenska Franchise Föreningen

DET NYA GRUPPUNDANTAGET – VBER 2022/720

• VBER består – samma upplägg som tidigare. Fortfarande separat lagtext
kompletterat med riktlinjer. Giltighetstid från 1 juni 2022 till 31 maj 2034.

• Onlineförsäljning och onlineförmedling är nu reglerad. FG får förbjuda försäljning via onlineplattformar (t.ex. amazon) och får fortfarande ställa krav kring FT:s egen webförsäljning.

• Tillåtet att förbjuda marknadsföring genom prisjämförelseverktyg (t.ex. Pricerunner) om det kränker annans territorium.

• Hotet avvärjt om inskränkning av dubbel återförsäljning (Dual Distribution), dvs. när FG har FT och samtidigt säljer själv till slutförbrukare. Förslaget om 10%-spärr togs bort.

• Undantagen från förbudet mot prisbindning (RPM) i form av rekommenderade priser, max-priser och fasta priser (2–6 veckor vid kampanjer) har förtydligats.

• Numera uttryckligen tillåtet att sätta olika pris på online- och offline-varor till samma FT om prisskillnaderna motiveras och speglar skillnader i kostnader för de olika säljkanalerna.

• Definitioner av ensamåterförsäljning/exklusiv distribution, selektiv distribution och franchising har förtydligats.

• Definitioner av aktiv respektive passiv försäljning har förtydligats.

• Definition av tillämpningen av femårsgränsen för direkt och indirekt konkurrensklausul har förtydligats.


Advokat Anders Fernlund
Jur. doktor och civilekonom
Tel: +46 701-70 70 93
anders.fernlund@astralaw.se